תקנון האתר

 

1.      כללי

השימוש באתר זה ובמערכת V-sign (להלן: "האתר") כפוף לקבלת כל התנאים המפורטים במסמך זה להלן, אשר יבואו בנוסף על כל תנאי לפי טופס ו/או הסכם שנחתם על ידי מורשה חתימה מטעם המשתמש (להלן יחד: "תנאי השימוש"). השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים שבמסמך זה כחלק מתנאי השימוש.

תנאי השימוש נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים הן לגברים הן לנשים והן לכל שותפות או תאגיד.

חברת אס.אמ.אס. סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ (S.M.S. Service Management Systems LTD) ו/או כל גוף שבשליטתה ו/או מי מטעמה (להלן, ביחד ולחוד: "החברה" ו/או "הנהלת האתר") רשאית להעביר את תנאי השימוש והתקשרות המשתמש לפיהם, למי שתחפוץ ובכל דרך שתבחר.

למעט אם ייאמר אחרת, תנאי השימוש מייצגים את ההסכם השלם והמלא בין הגולש/מעיין/שוהה/משתמש באתר וכיוצ"ב ו/או את מי מטעמו (לעיל ולהלן, ביחד ולחוד: "המשתמש") והחברה בהקשר עם האתר, ויבואו בנוסף לכל הסכם מחייב אחר אשר נערך ו/או ייערך עם החברה.

תנאי השימוש מוסיפים על זכויות החברה לפי כל דין ו/או לפי כל הסכם או טופס עליו חתם ו/או קיבל על עצמו המשתמש במסגרת התקשרותו עם החברה.

כל דבר שנאסר לגבי האתר על פי תנאי השימוש, אסור גם על דרך של הפניה למקורות אחרים כגון, בין היתר, לאתרים אינטרנטיים אחרים.

 

2.      תנאי השימוש באתר

השימוש באתר מותר לגילאי 18 ומעלה בלבד; ובלבד שהמשתמש הורשה כדין, לרבות על פי החלטת דירקטוריון, כתב הרשאה, או כיו"ב על ידי האורגן המוסמך מטעם המשתמש או בהוראתו.

 השימוש באתר – על ידי העלאת תכנים, עריכת מסמכים, עיבוד בנתונים, הפקת טפסים, שמירת נתונים, על דרך של שימוש בתכנים ובכל דרך שהיא - הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

 לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה, תביעה, שיפוי, פיצויים או דרישה כלפי החברה ו/או בעלי החברה ו/או הנהלת החברה ו/או מפעיל האתר בגין כל סיבה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין.

אסור להשתמש באתר לכל תכלית מסחרית למעט לצורך הפקת מסמכים וטפסים ו/או יצירת דוחות כמתואר באתר במפורש, ובכלל זה לא לפרסם – בכל דרך שהיא, לרבות בכל אחד מחלקי האתר – ולא להתיר לצדדים אחרים לפרסם כל מסר מסחרי או פרסומת אלא בהרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרסום לשון הרע בהקשר לאתר, בכל צורה שהיא, בין במשתמע ובין במפורש, ייחשב כפרסום לשון הרע כנגד החברה, לכל דבר ועניין.

 מותר להרשם לאתר פעם אחת בלבד ותחת שם משתמש אחד בלבד (ובכפוף לרשימת 'יוזרים' שיינתנו כדין למשתמש, בהתאם להתחייבות המשתמש לתשלום בעד כל 'יוזר' על פי הסכם עם החברה, כאמור בחלק 3 להלן).

הכניסה לאתר תתבצע אך ורק על ידי שם המשתמש שאיתו נרשמת.

המשתמש מתחייב שלא למסור את הקוד הסודי שלו ושלא להשתמש בקוד הסודי של אחר.

 אין לשנות ו/או למחוק בשום דרך שום פרט מפרטיו של משתמש אחר ו/או שום חלק מחומרים שהעלה משתמש כלשהו לאתר.

אין להפריע בכל דרך שהיא למשתמשים ו/או גולשים אחרים להשתמש באתר, או לחברה ומי מטעמה.

ניצול משאבי המערכת בצורה ו/או במידה המשפיעה על תפקוד השרתים ו/או על תפקוד אתרים אחרים ו/או על השירותים שניתנים על ידי החברה אסורה בהחלט ועלולה להביא להפסקת מתן השרות למשתמש ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא החזר תשלום.

 

3.      תשלום

תמורת השימוש באתר יחויב המשתמש בתשלום חודשי בסכום המופיע באתר (לעיל ולהלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות טלפון שמספרו 
077-364-7777 או בדרכים אחרות כפי שיעודכנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התשלום מעת לעת.

התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. מובהר בזאת כי אישור השימוש במערכת יהיה רק לאחר אישור חברת האשראי לחיוב מיידי ומלא של התשלום. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המשתמש בכתב על רצונו להפסיק את השימוש באתר. ניתוק המשתמש מהאתר והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המשתמש, כך שהמשתמש לא יחוייב בהמשך תשלום החל מהחודש שלאחר החודש בו ניתנה ההודעה. על משתמש המעוניין להפסיק את השימוש באתר לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ובה בקשה מפורשת להפסקת השימוש באתר (וביטול כל ה'יוזרים') לכתובת info@vSign.co.il או בדרכים אחרות כפי שיעודכנו מעת לעת באתר.

מובהר ומוסכם בזאת כי השימוש באתר יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גביה, וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר גביה מסיבות שאינן קשורות באתר. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל האתר עם הפסקת זכות השימוש באתר.

המשתמש מודע לכך כי מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, ומסירת פרטיו ו/או כל פרט אחר על ידו באמצעות האתר נעשית על אחריותו המלאה של המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי אם יחשפו פרטי המשתמש ו/או פרטים אחרים שמסר (לרבות כל עיבוד של פרט כאמור) עקב חדירת צד ג` לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על החברה כל אחריות כלפי המשתמש ו/או לקוחותיו ו/או כל מי מטעמו, או לפיצוי מי מהאמורים לעיל.
 

4.      איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא (להלן: "תוכן" ו/או "תכנים"), שתוכנו בלתי-חוקי ו/או שנועד למטרות בלתי-חוקיות ו/או למטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה ו/או שעלול לגרום נזק לאתר, לחברה או להנהלת האתר, לרבות, בין היתר, כל חומר העובר בכל דרך על דיני מדינת ישראל ו/או כל דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ ו/או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית.

 בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

 חל איסור מוחלט גם על העלאה או שימוש בתכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או כל סוג דומה של תוכן, תוכנית אן תוכנה העלולים לגרום נזק ו/או לפגום במידע ו/או בפעולתו של מחשב אחר.
 המשתמש מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות ו/או לפצות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי-דין והוצאות משפט, לרבות, בין היתר, עקב הפרת תנאי השימוש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי חל איסור העלאה ו/או הורדה ו/או ניסיון לאיזה מהם, בכל הנוגע למידע הקיים ו/או השמור ו/או המוזן באתר, אשר חוסה תחת סודיות ו/או חסיון לפי כל דין, לרבות מידע כמשמעו בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), אלא במסגרת היתר שימוש שניתן למשתמש ביחס למידע כאמור על אודות לקוחותיו, ועל פי קיום כל חובותיו כבעל מאגר מידע וניהול אבטחת מידע כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות וכל תקנה ו/או צו ו/או הנחיה מנהלית מכוח אותו חוק, וכן לפי כל הוראת דין אחרת החלה על המשתמש בהתאם לעיסוקו ו/או לרשיונו.


5.      העדר אחריות

המידע באתר אינו מהווה יעוץ מקצועי או אחר ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם גורמים מקצועיים ו/או לקבלת הכשרה מקצועית מתאימה. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בנכסים פיננסים, שוק ההון נכסי חיסכון ארוך טווח, מוצרים פנסיוניים וכיסויים ביטוחיים ובכל תחום אחר לגביו מופיע מידע באתר דורשת מומחיות מקצועית מיוחדת ו/או רשיון מתאים. כל פעילות כנ"ל ובכלל נעשית על דעת ובאחריות מלאה של המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכלל, ובתחומים הנ"ל בפרט. המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע ונסיון בתחומים ובתכנים המפורטים באתר וככל שאינו, השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי שמומלץ לו לקבל בתחומים אלו; ומבלי לגרוע מהאמור בחלק זה, מובהר, כי מלוא האחריות על השימוש במערכת החתימות מוטלת על המשתמש לבדו, ואין לראות באתר כתחליף לשירותיו ולאחריותו של המשתמש, אלא כמערכת תומכת להחתמת לקוחות.

אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 מובהר כי לחברה ו/או מי מטעמה לרבות, בין היתר, למנהלי/עורכי/כתבי האתר, קיימת החזקה ו/או עשויה להיות החזקה במניות ו/או בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים שונים וכיוצ"ב הנסקרים בנתונים המתפרסמים באתר, ו/או קשרים עסקיים ו/או אחרים עם גופים ו/או תאגידים ו/או אנשים וכיוצ"ב, לרבות, בין היתר, בעלי עניין ופעילות בנכסים פיננסיים.

התכנים והנתונים באתר זה מתקבלים ממקורות שונים ואינם באחריות החברה. התכנים והשירותים באתר זה עלולים להכיל טעויות, אי-דיוקים ו/או שגיאות. מי שבוחר להסתמך על מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו המלאה. על המשתמש מוטלת החובה והאחריות לוודא את נכונות הנתונים במהלך השימוש באתר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו, בשום מקרה, בכל אחריות ביחס למידע ו/או התכנים ו/או השירותים הנמסרים באתר ולכל נזק (ישיר, עקיף ו/או אחר), אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים או לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה - נזק למחשבים, שרתים, עמדות עבודה, או לציוד אחר, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל דבר מה שהושג באמצעות האתר, או הנובע בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, כל זאת אפילו אם נודע לחברה או למי מספקיה על האפשרות של גרימת נזק כאמור. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוחותיו של המשתמש ו/או כל מי מטעמם ו/או קרובי משפחתם; ומובן כי במסגרת השימוש במערכת מקבל המשתמש (והוא לבדו) מידע ונתונים אשר האחריות לגבי תקינותם, ניתוחם, הסקת מסקנות לגביהם, מתן המלצות על יסוד אותם מידע ונתונים, וכן כל הפקת דו"ח ו/או טופס ו/או אישור ו/או מסמך דרך האתר, נעשים על ידי ובאחריות המשתמש לבדו.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (As is). אם אינך מרוצה מהאתר או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

החברה אינה מתחייבת ששירות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פריצות, גישה בלתי-מורשית ו/או תקלות, נזקים וקלקולים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה, לרבות, בין היתר, בגין הפסקות - זמניות או קבועות - בשירות, אבדן הודעות שנשלחו למשתמש או על ידו וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של התכנים שהוצגו באתר.

ידוע למשתמש כי שירות האתר מתנהל באמצעות שרתי מחשב של החברה, וכי החברה עושה מאמצים סבירים לאבטח את המידע המוחזק אצלה, כנדרש לפי כל דין וכן לפי תו-תקן ישראלי ISO-27001:2013.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, ושהחברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש (לרבות, בין היתר, פרטים שהמשתמש הזין לאתר), הנובע, בין היתר, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים.

בשימוש באתר, מוותר המשתמש ויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד החברה, לרבות דרך שליחת הודעות צד שלישי, בקשר לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות המשתמש, לקוחותיו או כל מי מטעמם, על נתוני ו/או דוחות המערכת בניגוד לאמור במוסף זה לעיל.

החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו ו/או יוזנו ו/או ימולאו על-ידך דרך האתר.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.

החברה אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.


6.      זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל התכנים המופיעים באתר וכן תוכנת האתר והאתר עצמו כפופים לזכויות קניין רוחני , לרבות, בין היתר, פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של החברה ו/או מי מטעמה.

התכנים מכל סוג ומין הנמצאים באתר ו/או בפרסומות ו/או בדואר אלקטרוני המשוגר ו/או במידע שהוצע לך ע"י החברה או ספקיה, מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או סודות מסחריים וקניין רוחני אחרים לפי העניין.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של החברה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת החברה בכתב ומראש.

סימני המסחר לרבות, בין היתר, הלוגו של האתר ושל החברה, המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

בנוסף למתחייב מכל דין ומבלי לפגוע בו, אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

אין לסחור /או להעביר ו/או לגלות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בתכנים המועלים לאתר ולמערכת אלא ברשות הנהלת החברה ושל בעל זכויות היוצרים של התוכן הרלוונטי, בכתב ומראש לגבי כל מקרה לגופו.

מוצהר כי הקוד והאלגוריתם (לרבות כל רכיב נפרד ו/או עצמאי) בהם עושה המערכת שימוש, לרבות פיענוח דוחות, נתונים, מידעים וטפסים המוזנים על ידי המשתמש ו/או אשר מתקבלים מכל גורם חיצוני אחר, מהווים סוד מסחרי וקניינה המלא של החברה, אינם ניתנים לשימוש ו/או להעתקה ו/או להנדסה לאחור ו/או כל ניסיון לאחד מאלה; והפרת הוראות סעיף זה על ידי המשתמש ו/או כל מי מטעמו תקנה לחברה עילת תביעה לפי כל דין, לרבות אך לא בלבד מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999.

 

7.      הגבלת הגישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.


8.      שינוי השירותים והפסקתם

החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסגור את האתר או לשנותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהודעה מראש.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את שירותי האתר והמערכת, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, בלא צורך במתן הודעה מראש.

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר. במידת האפשר, תימסר על כך הודעה מראש על ידי פרסום באתר, אך החברה אינה מחוייבת לכך.

החליטה החברה לבטל הסכם זה ו/או החליטה החברה להפסיק את מתן שירותי האתר והמערכת כליל, לא תהיה החברה מחויבת בשמירת המידע והיא תהיה רשאית למוחקו בלא גיבוי.

 

9.      שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, מבלי להודיע על שינויים כאמור מראש. כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש כפי שהם במסמך זה ו/או כפי שיהיו לאחר כל שינוי.

החברה תעדכן בעת שינויים מתנאי השימוש באמצעות האתר (בכניסה הראשונה למערכת לאחר ביצוע השינוי), באופן שיאפשר למשתמש לאשר את הסכמתו לשינויים או לסרב לקבלם. המשך השימוש בשירות האתר יותנה בקבלת אישור מהמשתמש לשינויים אלה. סירב המשתמש לקבלם, או לא אישר את הסכמתו להם, תפקע זכותו להשתמש במערכת בלא שתהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, גם אם המשיך להשתמש באתר בפועל ולא נחסם על ידי הנהלת האתר או החברה (שאז ייראו את המשתמש כאילו קיבל על עצמו, והסכים, לתנאי השימוש המעודכנים).

המשתמש מתחייב להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש, ללמוד אותם, ולבחון את התאמתם לצרכיו ולשימושו במערכת, על מנת לבחור אם להמשיך בשירות או להפסיקו על פי תנאי הסכם ההצטרפות שנערך בינו לבין החברה.

אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש  אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח כל דין, אזי הסעיפים מתנאי השימוש שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 

10.      שימוש בפרטים אישיים ופרטיות

 החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ככל שהחוק מתיר זאת. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי לקוחות המשתמש, אשר יעודכנו באתר על ידי המשתמש, לצד ג` כלשהו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ממשתמש שיבקש שלא לקבל מסרים מסחריים.
 החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת כל מידע כפי שיידרש, לרבות את פרטיך האישיים, על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת כל דין, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, או כאשר תעמוד בפני סכנה של תביעה משפטית נגדה ו/או נגד מי מטעמה בגין פעולות שעשית או שאפשרת להן להיעשות באתר, הן במישרין והן בעקיפין, הן על דרך של מעשה והן על דרך של מחדל.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך, התאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות ולצורך שיפור השירות שהיא מציעה לך באתר.

החברה או מי מטעמה יהיו רשאים להציג בפני משתתפי האתר פרסומות מסחריות מכל סוג ובכל צורה שהיא.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן הפרסומות או דברי הדואר המסחריים שישוגרו אל משתמשי האתר. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו לגורם שמטעמו נשלח דבר הדואר או למפרסם המודעה, לפי הענין.

במידה ותבחר להרשם לקבלת עדכונים, חדשות, מידע או כל תוכן אחר, החברה לא תהיה אחראית למצב בו גורם כלשהו ישתמש, בכל דרך שהיא, ללא הסכמתה, בכתובת שמסרת בעת הרישום.

האמור בחלק זה יבוא בנוסף לאמור בחלק 16 לתנאי השימוש, לעניין אבטחת מידע ושימוש במידע.

יודגש כי אין באמור בהסכם זה בכלל, ובפרק זה בפרט, בכדי ליתן למשתמש זכויות כלשהן באשר לפעילות החברה, לרבות, ביו היתר, לעניין מכירת ו/או העברת החברה.

 

11.      מחיקת מידע וגיבוי

החברה לא מתחייבת לגבות את המידע המופיע באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן. גם אם גיבתה החברה את המידע כאמור, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לעשות כן. מומלץ למשתמש לנהל בעצמו גיבוי של כל הנתונים אשר הזין לאתר ו/או קיבל מהאתר.

האמור בחלק זה יבוא בנוסף לאמור בחלק 16 לתנאי השימוש, לעניין אבטחת מידע ושימוש במידע.

 

12.      תמיכה טכנית

החברה תעשה מאמצים כנים וסבירים לסייע לפניות בעניינים טכניים.

 

13.      שיפוי ופיצוי

המשתמש ישפה ויפצה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה מכל סוג ומין שייגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, לרבות, בין היתר, עקב הפרת התחייבויות המשתמש בתנאי שימוש אלה.


14.      מידע ותכנים באינטרנט

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אין החברה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם או לתכנים המופיעים באתר זה.

אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים.

החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

אין לייחס להמלצות או לתיאור אתרים המופיעים באתר כל תוקף מחייב, וממילא אין לראות בהם משום החלפה (מלאה או חלקית) של חובות המשתמש כלפי לקוחותיו ו/או כלפי צדדים שלישיים לפי כל דין.

המשתמש מודע לכך כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עליו באופן בלעדי.

 

15.      קניות, מידע מסחרי ופרסומות

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר או באמצעותו.
 פירסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
 כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, ולהנהלת האתר או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בעניין לרבות, בין היתר, לגבי ההתקשרות, לגבי האספקה, לגבי טיב המוצר/שירות וכו`.

החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

 

16.      שימוש במידע ומאגרי מידע

נתונים ו/או מידע ו/או פרטים אודות לקוחותיו של המשתמש (בחלק זה: "המידע"), ככל שיוזנו ו/או יתווספו למערכת החתימות דרך האתר, בכל שדה הזנה או חישוב, לא יישמר באתר מעל לפרק זמן של 30 ימים ולא ניתן יהיה לערוך ו/או לבצע כל פעולה בקשר עם המידע בחלוף פרק הזמן האמור (למעט פלט סופי וחתום אשר עשוי להישמר, ללא אפשרות עיבוד אלא הדפסה או שמירה בלבד).

מצא המשתמש כי החברה משמשת עבורו מחזיק חיצוני לגבי המידע ו/או כי החברה מספקת לו שירותי מיקור חוץ במידע, לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנה 15(א) לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), בהתאמה, כי אז יודיע לחברה ויחולו תנאי אבטחת המידע המנויים ומפורטים בקישור הבא:התקשרות עם מחזיק (להלן: "תנאי אבטחת מידע") לקוח המעוניין בקבלת נוסח ההסכם החתום ועם פרטים מזהים (לרבות נספחים), מתבקש ליצור קשר טלפוני/אימייל עם החברה.

מובהר, כי החברה עשויה לשנות את תנאי אבטחת המידע מעת לעת, הן בשל שינויים שבדין, הן מפאת שינויי מערכת והן מכל סיבה אחרת. במקרה של שינוי תנאי אבטחת המידע כאמור, יעודכן המשתמש בעת כניסתו הראשונה לאתר לאחר השינוי, כאמור בחלק 9 לתנאי השימוש דלעיל ובשינויים המחוייבים, ובכל מקרה ייראו בכל שימוש במערכת מצד המשתמש כאילו קיבל על עצמו, והסכים, לתנאי אבטחת מידע המעודכנים שפורסמו על ידי הנהלת האתר באותה העת.

מקום בו יודיע המשתמש על חובותיו לפי סעיף 17א לחוק הגנת הפרטיות ו/או תקנה 15(א)(2) לתקנות, ייחשבו תנאי אבטחת מידע הסכם בכתב לעניין חוק הגנת הפרטיות והתקנות; בין אם המשתמש הוסיף את חתימתו על גבי תנאי אבטחת המידע ובין אם לאו, ואלה ייכללו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכלל מדיניות ההתקשרות, הסכמות וחובות המשתמש כלפי החברה.

לא נחתמו תנאי אבטחת מידע בידי המשתמש, וחלות לדעת המשתמש חובות לפי חוק הגנת הפרטיות והתקנות כאמור – יחולו כל התנאים האמורים בתנאי אבטחת מידע כלשונם, ויחייבו את המשתמש במסגרת התקשרותו עם החברה, ולגבי נספח 1 לתנאי אבטחת המידע ימונו כל הגורמים מטעם המשתמש אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לשירות החברה, לרבות עדכון אנשים מאת המשתמש מפעם לפעם בכתב; וכן כל מורשה גישה אל המערכת מטעם המשתמש ו/או מי שהוסמך לגשת לאתר מטעם המשתמש, ייראה כאילו הסכים לנוסח כתב ההתחייבות שבנספח 2 לתנאי אבטחת מידע, ובכל מקרה המשתמש יהיה אחראי לגבי כל אדם כאמור.

המשתמש מצהיר בזה כי הוא מקיים את כל חובותיו לפי חוק הגנת הפרטיות, לעניין מאגרי מידע, ניהולם, רישומם וכיו"ב, וכן מקיים בעצמו תקינת ומדיניות של אבטחת מידע בהתאם לתקנות, ובמידה הנדרשת ממנו כאמור בהן, לרבות אך לא בלבד לעניין החלת תנאי אבטחת מידע כאמור בחלק זה לעיל.

 

17.      ברירת דין והסכם בוררות

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל.

כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר לשימוש במערכת ו/או גלישה באתר ו/או לתנאי השימוש ו/או שירותי החברה במסגרת האתר, יתבררו בפני בורר דן יחיד אשר ימונה (לרבות לעניין מינוי הבורר שלערעור) על ידי המוסד לגישור ולבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל, מתוך רשימת הבוררים בעלי ניסיון בתחום העסקי ובמשפט מסחרי.

פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות"), והתוספות לחוק הבוררות. ביקש מי מן הצדדים לערער על פסק הבוררות, יודיע לצד האחר תוך שבעה (7) ימים ממועד מתן פסק הבורר או מיום שפסק הבורר נמסר לידיו, לפי המאוחר, על כוונתו לערער על הפסק.

כל עוד לא פסק הבורר שמונה אחרת, עלות שכר טרחתו תושת, במלואה, על המשתמש שביקש לראשונה למנות בורר לגבי הנושא שבמחלוקת, וחלק זה יבוא בכלל הסכם הבוררות לפי חוק הבוררות; והמשתמש (אם יזם את הליך הבוררות) יתחייב כלפי החברה והבורר לתשלום מלוא שכר טרחתו, בכפוף להחלטת הבורר בהליך.

בקבלת תנאי השימוש על ידי המשתמש, במסגרת שימושו באתר, יהיה גם כדי להיחשב כהסכמה מוחלטת להסכם בוררות על פי סעיף 1 לחוק הבוררות, חלף הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך, והוראות חוק הבוררות, לרבות כללי המוסד לגישור ולבוררות של לשכת עורכי הדין – עד כמה שלא שונו בחלק זה – תחולנה על המשתמש והחברה, ועל הליך הבוררות.


18.      מובהר בזה כי אס.אמ.אס. סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת ייעוץ ו/או המלצות מקצועיות ו/או משפטיות ו/או מתחום הביטוח ו/או ההשקעות ללקוחותיה או למי מלקוחותיהם, וכי האחריות לקיום כל הוראות הדין חלה על המשתמש בלבד; מומלץ כי המשתמש יהיה בקיא ויקבל ייעוץ מתאים לצרכיו, בין השאר לעניין אופן מילוי חובותיו כבעל רישיון ולרבות במסגרת השימוש במערכת, הפקת טפסים והחתמת לקוחותיו.

השימוש באתר ו/או במערכת אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים השימוש הכלולים במסמך זה.

 

אייקון יצירת קשר רקע יצירת קשר
מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בקליק!
רקע יצירת קשר